Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden, laatst aangepast op 15/05/2021.

Algemene voorwaarden AFTER’S COOL BV 2021

 1. Wie zijn we: AFTER’S COOL BV
  KvKnummer: 58059547
  BTWnummer: 852855175B01
  Hoofdkantoor: Pansierstraat 17-19, 2584 EG Den Haag Telefoonnummer: 070-3589930
  Algemeen e-mailadres: info@afterscool.nl
  Website: https://www.afterscool.nl/
 2. Definities:
  • Opdrachtgever/contractant: wettelijke vertegenwoordiger/tekenbevoegde van de leerling/student of organisatie die de opdracht verstrekt.
  • Leerling/student: degene die de begeleiding ontvangt.
  • Locatie/afdeling: De vestiging of afdeling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de opdracht.
  • Hulp of ondersteuningsvraag: Het verzoek van de klant om de dienstverlening van AFTER’S COOL.
  • Opdracht: De dienst die geleverd wordt tegen de afgesproken condities door AFTER’S COOL.
 3. Algemeen:Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en offertes die door ons worden verstrekt en uitgevoerd, tenzij we daar, in overleg, schriftelijk van afwijken. Naast deze algemene voorwaarden kunnen er soms ook aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Particuliere dienstverlening

 1. Omschrijving: Diensten die geleverd worden aan leerlingen waarbij de opdrachtgever een ouder of wettelijke vertegenwoordiger van de leerling is.
 2. Intake: Na het eerste contact volgt een intakegesprek waarin, aan de hand van de hulpvraag, een passende dienst afgesproken wordt. Naast de inhoudelijke uitleg van de dienstverlening wordt ook een uitleg van de kosten en de wijze van facturatie gegeven.
 3. Inschrijving: Wanneer de opdrachtgever en de leerling na het intakegesprek van de dienstverlening gebruik besluiten te maken, moet de opdrachtgever een (digitaal) inschrijfformulier invullen en ondertekenen.
 4. Opdrachtovereenkomst: Het ingevulde (digitale) inschrijfformulier geldt als opdrachtovereenkomst. Door ondertekening hiervan gaat u ook akkoord met deze algemene voorwaarden.
 5. 14 dagen bedenktijd: U heeft 14 dagen na ondertekening van het inschrijfformulier om zonder opgaaf van redenen af te zien van de opdracht. Alleen daadwerkelijk afgenomen diensten zullen voor die periode in rekening gebracht worden.
 6. Prijzen/tarieven particuliere dienstverlening: De actuele prijzen van onze diensten voor particulieren zijn terug te vinden op onze website www.afterscool.nl onder de locatie waar de dienst genoten wordt of waar de opdracht door uitgevoerd wordt.
 7. Soorten diensten: Afhankelijk van de aard van de dienst maken we onderscheid tussen verschillende soorten diensten:
  • Vaste diensten, hieronder verstaan we diensten die volgens een min of meer vast patroon wekelijks of maandelijks plaatsvinden gedurende een langere periode. (bijvoorbeeld x dagen huiswerkbegeleiding per week)
  • Losse diensten, dat zijn diensten waarvan de regelmaat op voorhand niet (helemaal) is vast te stellen. (bijvoorbeeld een extra dag huiswerkbegeleiding tijdens een proefwerkweek)
  • Eenmalige diensten, diensten die eenmalig of gedurende een vooraf afgesproken kortere periode plaatsvinden. (bijvoorbeeld een eindtoets training van 6 lessen)
 8. Vaste diensten:
  1. De vaste diensten worden maandelijks voorafgaand aan de betreffende maand gefactureerd.
  2. Voor de eerste maand wordt de factor berekend op basis van de startdatum, de dag waarop de dienstverlening aan de leerling begint.
  3. Met uitzondering van de startmaand en de maanden juli en augustus wordt een vast bedrag in rekening gebracht.
  4. De zomervakantie wordt niet gefactureerd. Diensten die in de zomervakantie worden afgenomen worden als losse dienst gefactureerd.
  5. Afhankelijk van hoe de zomervakantie valt wordt voor de maanden juli of augustus een factor van het maandbedrag in rekening gebracht.
  6. De dienstverlening loopt wel door na de zomervakantie, tenzij deze tijdig is opgezegd.
  7. Opzegging kan per hele kalendermaand met inachtneming van een kalendermaand opzegtermijn.
  8. Opzeggen gebeurt door schriftelijk of per telefoon contact op te nemen met de coördinator van de vestiging die de diensten levert. Deze zal de opzegging bevestigen en vaststellen wat de einddatum is van de dienstverlening.
  9. Voor eindexamenkandidaten stopt de dienstverlening automatisch na afloop van de maand waarin de eindexamens plaatsvinden.
  10. (Tijdelijke) aanpassingen van de dag of tijdstip waarop de dienstverlening plaatsvindt kan alleen in overleg met de degene die de dienst levert en de coördinator van de vestiging.
  11. Aanpassingen van het volume of de hoeveelheid van de dienstverlening naar boven kunnen per direct aangepast worden, mits er plaats is.
  12. Aanpassingen van het volume of de hoeveelheid van de dienstverlening naar beneden kunnen per de start van de eerstvolgende maand ingaan.
  13. Kortstondige of tijdelijke uitbreiding van de dienstverlening zal als losse dienst gefactureerd worden.
  14. Gemiste dagen kunnen niet opgespaard worden.
  15. Indien een leerling door overmacht voor langere tijd niet kan deelnemen aan de dienstverlening zal in overleg met de coördinator gezocht worden naar een passende oplossing.
 9. Losse diensten:
  1. Losse diensten worden maandelijks na afloop van de maand gefactureerd op basis van nacalculatie.
  2. Uren worden afgerond op een kwartier nauwkeurig.
  3. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd door contact op te nemen met vestiging en degene die de diensten levert.
  4. Als de afspraak niet op tijd wordt afgezegd zal de hele afspraak in rekening gebracht worden.
  5. Indien AFTER’S COOL de afspraak moet annuleren, zal in overleg met de klant zo snel mogelijk een vervangende afspraak gemaakt worden.
  6. Opzegging en beëindiging van de diensten kan op ieder moment. Alleen afspraken die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden of die minder dan 24 uur van tevoren zijn afgemeld worden in rekening gebracht.
 10. Eenmalige diensten:
  1. Eenmalige diensten worden voorafgaand of tijdens de opdracht in een keer gefactureerd.
  2. Annulering van de dienst geeft geen recht op vermindering of teruggave van de betaling.

Zakelijke dienstverlening

 1. Omschrijving: Diensten waarbij de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is maar een school of organisatie.
 2. Offerte: Op basis van de ondersteuningsvraag van de opdrachtgever wordt een offerte opgesteld. Hierin staan aantallen, tarieven en de periode waarop de opdracht betrekking heeft.
 3. Offertes geldigheid: Offertes en prijsopgaven zijn 30 dagen geldig na ontvangst.
 4. Akkoord: Door ondertekening van de offerte gaat u akkoord met de offerte en geeft u AFTER’S COOL de opdracht om de genoemde diensten en aantallen tegen het genoemde tarief uit te voeren.Dit is tevens de opdrachtbevestiging.
 5. Afwijkingen: Wij realiseren ons dat de grootte van de opdracht niet altijd op voorhand te voorspellen is. De genoemde aantallen en perioden op de offerte zijn het uitgangspunt voor de verstrekte opdracht. De definitieve aantallen en de duur zullen bij de start van de opdracht vastgesteld worden. Indien deze aantallen meer dan 10% afwijken van de offerte zullen wij beoordelen of de opdracht nog tegen dezelfde condities, als genoemd op de offerte, uitgevoerd kan worden. Wanneer dit niet het geval is zullen wij met opdrachtgever nieuwe afspraken maken die recht doen aan de aangepaste grootte van de opdracht.
 6. Tussentijdse wijzigingen: Het aantal en de duur van de opdracht worden bij de aanvang van de opdracht vastgesteld. De duur en het aantal te leveren diensten kan tussentijds niet eenzijdig gewijzigd worden.
 7. Annulering van de opdracht: Als opdrachtgever binnen een maand voor aanvang van de dienstverlening toch besluit af te zien van de dienstverlening, zal 25% van de getekende offerte in rekening gebracht worden.
 8. Facturatie diensten volgens offerte: Diensten die geleverd worden aan de hand van een vooraf opgestelde offerte worden in maandelijkse termijnen gefactureerd, tenzij op de offerte anders vermeld is.

Overige algemene bepalingen

 1. Tarieven: De prijzen voor de dienstverlening worden jaarlijks aangepast aan de verwachte kostenstijgingen en inflatie.
 2. Verzending facturatie: De facturen worden digitaal (per e-mail) verzonden naar het daarvoor opgegeven e-mailadres.
 3. Betaaltermijn: De betaaltermijn van de facturen is 14 dagen na dagtekening. Bij niet tijdige betaling kunnen incassokosten in rekening gebracht worden, conform de wet incassokosten (WIK). Tevens kunnen wij de dienstverlening stopzetten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 4. Verlies diefstal: We zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van studiemateriaal en/of andere persoonlijke eigendommen van leerlingen, tenzij dit aanwijsbaar door nalatigheid van medewerkers of eigenaren veroorzaakt is.
 5. Huisregels: De leerling is verplicht zich te houden aan de geldende regels van de vestiging van AFTER’S COOL en de aanwijzingen die door de eigenaars en personeel gegeven worden, op te volgen.
 6. Open deurenbeleid: AFTER’S COOL hanteert een zogenaamd ‘open deuren’ beleid. Individuele lessen aan leerlingen zijn vanuit een andere ruimte zichtbaar.
 7. Overlast: Indien het gedrag van een leerling tot overlast of een onveilige situatie leidt, zal de leerling naar huis gestuurd worden en zal afhankelijk van de aard van het incident bekeken worden of de dienstverlening nog voortgezet kan worden.
 8. Drugs en alcohol: Het gebruik van drugs en alcohol wordt niet getolereerd. Bij het vermoeden van drugs en/of alcoholgebruik zal de leerling naar huis gestuurd worden. Gebeurt het nogmaals dan zal AFTER’S COOL na contact met ouders/verzorgers passende maatregelen nemen.
 9. Vertrouwelijkheid: AFTER’S COOL neemt strikte vertrouwelijkheid in acht met betrekking tot ontvangen informatie van en over de opdrachtgever(s) en de leerling. Dit verwachten wij ook van onze opdrachtgevers. Informatie verstrekt door AFTER’S COOL mag door opdrachtgevers alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze is verstrekt en mag niet zonder toestemming van AFTER’S COOL gedeeld worden met derden.
 10. Privacy: Het privacybeleid van AFTER’S COOL is vastgelegd in het privacy statement van AFTER’S COOL.
 11. Auteursrecht en intellectueel eigendom: Het intellectueel eigendom op alle door of in opdracht van AFTER’S COOL vervaardigde (les) materialen, brochures, flyers, (digitale) hulpmiddelen en studiemiddelen ligt bij AFTER’S COOL. Klanten en opdrachtgevers mogen deze uitsluitend gebruiken waarvoor zij verstrekt worden en mag niet zonder toestemming van AFTER’S COOL gedeeld worden met derden.
 12. Klachten/geschillen: We horen graag van klanten en leerlingen hoe wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Mocht u een klacht hebben dan kunt u allereerst terecht bij de vestiging of afdeling die de dienstverlening uitvoert. Mocht de klacht niet goed worden opgepakt dan kunt u zich richten tot het algemene e-mailadres info@afterscool.nl.
 13. Branchevereniging: AFTER’S COOL is lid van de landelijke branchevereniging voor studiebegeleidings instituten (LVSI). Aan het lidmaatschap is tevens een kwaliteitskeurmerk verbonden dat strenge eisen kwaliteitseisen en richtlijnen stelt voor haar leden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.lvsi.nl.
 14. Aanpassingen/versie: AFTER’S COOL behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen. De laatste geldende versie is altijd op te vragen bij AFTER’S COOL.