Privacy Statement AFTER’S COOL B.V.

AFTER’S COOL B.V. verwerkt persoonsgegevens en wil je hier graag duidelijk en transparant over informeren. AFTER’S COOL vindt het belangrijk dat de privacy van leerlingen, ouders, docenten en andere relaties is gewaarborgd.

In deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Wij vragen jouw akkoord of, als je nog geen 16 jaar bent, het akkoord van jouw ouders voor het gebruik van de persoonsgegevens. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op via info@afterscool.nl.

Onze privacyverklaring samengevat

  • De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt gebruiken wij voor het doel waarvoor je ze aan ons gegeven hebt, zodat wij onze diensten zo goed mogelijk kunnen leveren.
  • Wij wisselen de persoonsgegevens niet met andere partijen uit, tenzij dit noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen leveren.
  • Wij bewaren jouw gegevens op een veilige manier, geheel volgens de Europese wet.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

AFTER’S COOL verwerkt persoonsgegevens van huidige relaties of relaties uit het verleden, zoals (potentiële) klanten en hun vertegenwoordigers, personeel en samenwerkingspartners.

In de eerste plaats kan je deze persoonsgegevens zelf aan ons hebben verstrekt, bijvoorbeeld via onze website of het inschrijfformulier. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens hebben verkregen van onze opdrachtgevers.

Waarom heeft AFTER’S COOL deze gegevens nodig?

Voor het gebruik van jouw persoonsgegevens dienen wij jouw toestemming te hebben. Die toestemming kun je alleen geven als je weet welke gegevens wij gebruiken en waarom wij die gegevens gebruiken. Wij leggen daarom hieronder uit voor welke verschillende doelen wij persoonsgegevens gebruiken.

(Klant)relatie aangaan en onderhouden

Wij gebruiken jouw contactgegevens met als doel een klantrelatie aan te gaan en deze te onderhouden. Als je klant van ons bent of wil worden, hebben wij contactgegevens nodig van zowel de leerling als de ouders. Om contact te onderhouden gebruiken wij onder andere jouw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Dienstverlening

Ons doel is om onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de leerling en ouders. Hiervoor verzamelen wij persoonsgegevens die van invloed kunnen zijn op de begeleiding die wij onze leerlingen bieden. Voorbeelden van deze gegevens zijn de leeftijd, school, klas en bijzonderheden in de thuissituatie van de leerling.

Gebruik leerlinggegevens

Wij maken gebruik van de software StudieplannerPro / HOMi, een digitaal leerlingvolgsysteem voor huiswerkbegeleiding. StudieplannerPro / HOMi maakt een koppeling met het leerlingvolgsysteem dat de school gebruikt, zoals SOMtoday of Magister. Gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de school worden ingeladen in StudieplannerPro / HOMi, waardoor AFTER’S COOL inzage krijgt in bepaalde, voor de begeleiding nuttige en relevante leerlinggegevens, zoals het opgegeven huiswerk, het lesrooster en schoolresultaten (behaalde cijfers). In StudieplannerPro / HOMi kan AFTER’S COOL daarnaast zelf gegevens toevoegen ten behoeve van de begeleiding.

Voor het inladen van deze gegevens in StudieplannerPro en voor de begeleiding van de leerling, gebruiken wij een aantal leerlinggegevens:

  1. inloggegevens van SOMtoday/Magister
  2. voor- en achternaam van de leerling
  3. naam van de school, klas en mentor
  4. agenda- items (huiswerk en lesrooster)
  5. schoolresultaten
  6. documenten die zijn geüpload in SOMtoday/Magister

Productontwikkeling

Om je zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, dit gebeurt meestal anoniem.

Promotie en marketing

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Wij kunnen je bijvoorbeeld informeren over een nieuwe dienst die mogelijk interessant voor je is, of gebruiken je gegevens om beter op je wensen in te kunnen spelen. Wil je niet benaderd worden voor deze doeleinden? Laat ons dit weten via info@afterscool.nl.

Archiefdoeleinden

Wij archiveren niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doelen. Ook als wij jouw gegevens niet bewaren voor deze doelen, kunnen wij deze toch archiveren. Het doel hiervan is dat zij nog gebruikt kunnen worden voor juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Hoe gaat AFTER’S COOL met jouw persoonsgegevens om?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Jouw gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De gegevens worden hiermee volgens de Europese wet bewaard. Binnen AFTER’S COOL kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier op basis van hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Als wij je gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verwerkt, dan kan dit alleen als er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat of als je ons daar toestemming voor hebt gegeven.

Soms schakelen wij derden in die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld voor promotie- en marketing doeleinden. Aan een derde wordt de opdracht slechts verstrekt als zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen en geheimhouding van de persoonsgegevens garandeert. Wij hebben altijd een verwerkingsovereenkomst met deze partijen, waarin we precies afspreken waarom, hoe en waar je gegevens worden opgeslagen.

Je hebt recht op kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Je kunt ons verschillende verzoeken doen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht jouw toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken. Wanneer je dit doet kan dat gevolgen hebben voor de wijze van begeleiding bij AFTER’S COOL. Daarnaast heb je het recht om jouw gegevens te verbeteren, aanvullen of verwijderen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je een vraag of opmerking over de verwerking van de persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@afterscool.nl. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Wij raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-4-22 .